วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟต์คอทพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวริ์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษาะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์ในรายวิชา
            เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2.  อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3.  ยกตัวย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้และการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4.  อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้

5.  อธิบายความสันพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.  บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
7.  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8.  บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
9.  บอกความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เนตได้
10.  บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11.  อธิบายแหล่งรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12.  อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13.  ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14.  สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15.  นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น